přihlásit
přihlásit

Zadaná adresa je neplatná

Probíhá přihlášení, budete přesměrováni...

<< zpět

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro poskytování služby PROWEB společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107 276, platné od 1.9.2014.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357, vydává tyto Smluvní podmínky pro poskytování služby PROWEB,

1.2. Společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357 je vlastníkem ochranné známky PROWEB, evidované u ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, číslo spisu 504061, číslo zápisu 338211.

1.3. Tyto smluvní podmínky pro poskytování služeb PROWEB stanovují technické, provozní, organizační a obchodní podmínky.

1.4. Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká objednáním služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách poskytovatele. Zákazník, stejně jako poskytovatel, vyslovuje svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.

1.5. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese https://www.proweb.cz/smluvni-podminky.

1.6. Není-li uvedeno jinak, ceny za služby jsou stanoveny v platném ceníku na webových stránkách https://www.proweb.cz/.

2. Základní pojmy

2.1. Poskytovatel – společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107 276.

2.2. PROWEB – online publikační systém poskytovatele sloužící k vytvoření, správě a provozu webových stránek na sítí Internet.

2.3. Platící zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která využívá placeného tarifu dle platného ceníku systému PROWEB společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

2.4. Neplatící zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která využívá neplaceného (zdarma) tarifu systému PROWEB společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

2.5. Zákazník – množina platících a neplatících zákazníků.

2.6. Kontaktní e-mail zákazníka – e-mail, který zákazník uvede při objednání služeb a následně udržuje v administračním systému jako aktuální pro komunikaci mezi poskytovatelem a zákazníkem

2.7. Internetové stránky poskytovatele – internetová prezentace nacházející se na adrese https://www.proweb.cz.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zajištění poskytovatelem provozu webových stránek zákazníka pomocí online publikačního systému PROWEB a souvisejících služeb a dále definování práv a povinností obou smluvních stran.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Poskytovatel zajistí na základě objednávky zákazníkem provoz internetových stránek publikačním systémem PROWEB a odpovídající technickou podporu dle zákazníkem zvoleného cenového programu.

4.2. Poskytovatel zajistí nepřetržitý dohled na poskytované služby a vynaloží maximální možné úsilí k dosažení co největší dostupnosti poskytovaných služeb.

4.3. Zákazník získá objednáním služeb od poskytovatele přístupové údaje do systému PROWEB. Zákazník je povinen chránit tyto přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou.

4.4. Poskytovatel si na webech neplatících zákazníků vyhrazuje právo na zobrazování reklamy v záhlaví a v patičce webu. V záhlaví se jedná o grafickou reklamu, v zápatí o textovou reklamu s odkazy.

4.5. Zákazník má zakázáno prostřednictvím služeb poskytovatele:

4.5.1. Umísťovat na síti internetu rasistické informace, informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, či třetí osobu, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

4.5.2. Propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.

4.5.3. Nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.

4.5.4. Provozovat warez, gamez, crack servery a nebo obsah s podobným zaměřením.

4.5.5. Provozovat weby zaměřené na stahování souborů.

4.5.6. Provozovat weby nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám.

4.5.7. Provozovat weby, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi atd.) a které zároveň slouží především ke stahování těchto souborů.

4.5.8. Využívat prostor webového úložiště pro ukládání souborů, které nejsou součástí webové prezentace či aplikace nebo jsou zobrazovány z jiných internetových prezentací nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami.

4.5.9. Porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví.

4.5.10. Provozovat webové prezentace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy.

4.5.11. Používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet.

4.5.12. Zatěžovat servery poskytovatele extrémně navštěvovanými weby.

4.5.13. Prostřednictvím SMTP serveru poskytovatele nebo jiným libovolným způsobem rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu (spam), nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany obtěžoval a narušoval jejich práva.

4.5.14. Narušit bezpečnost serverů poskytovatele nebo se o to pokoušet.

4.5.15. Využívat služby takovým způsobem, že znevýhodní ostatní uživatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

4.5.16 Neplatící zákazník nesmí žádným způsobem zakrývat reklamu na svém webu vytvořeném v systému PROWEB přidanou poskytovatelem.

4.6. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů poskytovateli a případně i příslušným registračním autoritám. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy zákazníka, kterou uvedl v objednávce služeb. Zákazník nese plnou odpovědnost za to, že e-mailová adresa, kterou uvedl v objednávce služeb a na kterou mu budou doručovány důležité informace poskytovatelem, již není aktuální. V případě platícího zákazníka to může být i zálohová faktura na další období.

4.7. Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění komponenty nebo zrušení komponenty v systému PROWEB bez dalšího vysvětlení.

4.8. Poskytovatel je oprávněn ihned přerušit provoz služeb zákazníka, poruší-li zákazník některé z ustanovení bodu 4.5.

4.9. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, názvu souboru, příp. jiným libovolným způsobem.

5. Registrace domény (platí pouze pro platící zákazníky s vlastní doménou druhého řádu)

5.1. Poskytovatel zajistí dle objednávky platícího zákazníka registraci, popřípadě převod a prodloužení doménového jména u smluvní registrační autority. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit. Není-li uvedeno jinak, majitelem doménového jména, resp. práv k němu, se stává zákazník.

5.2. Pro účely registrace doménového jména je platící zákazník povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé informace.

5.3. Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou.

5.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě nebo za pozastavení doménového jména při včasném neuhrazení příslušných poplatků platícím zákazníkem.

5.5. Platící zákazník je povinen používat doménové jméno v souladu s pravidly registrační autority. Poskytovatel nenese zodpovědnost za ztrátu doménového jména z moci registrační autority, pod kterou doménové jméno spadá.

5.6. Platící zákazník opravňuje poskytovatele k potvrzení souhlasu s aktuální verzí (příp. verzemi) pravidel registrace v top level doméně .cz nebo pravidel u jiných registračních autorit.

5.7. Není-li uvedeno jinak, poskytovatel se stává technickým správcem a správcem DNS záznamů pro doménové jméno.

6. Cena za služby a platební podmínky

6.1. Poskytovatel nabízí tarif zdarma a placené tarify. Cena za služby a jejich specifikace je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele, nebo stanovena individuální nabídkou, platnou v den uskutečnění objednávky zákazníkem.

6.2. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky z účtu zákazníka na účet poskytovatele při placení prostřednictvím banky, nebo den, kdy byla odpovídající částka předána poskytovateli v hotovosti.

6.3. V případě prodlení může poskytovatel vymáhat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den.

6.4. Je-li zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části, je poskytovatel oprávněn přerušit provoz poskytovaných služeb.

6.5. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude poskytovatel vystavovat veškeré účetní doklady v elektronické formě. Doklady bude poskytovatel odesílat ve formátu PDF do e-mailové schránky zákazníka.

6.6. Zálohové doklady na zaplacení dalšího období bude poskytovatel odesílat zákazníkovi minimálně 30 a maximálně 60 dnů před expirací služeb, daňové doklady bude poskytovatel odesílat zákazníkovi do 10 dnů od provedení platby nebo převodu domény od jiného poskytovatele.

6.7. V případě, že zálohový nebo daňový doklad nedorazí ve lhůtách uvedených v bodu 6.6. těchto smluvních podmínek, je zákazník povinen neprodleně informovat poskytovatele.

6.8. Změnu tarifu z levnějšího na dražší je možné provést za doplatek kdykoli, na nižší tarif z vyššího pouze po skončení již zaplaceného období.

7. Závady, odstávky, reklamace, stížnosti, spory

7.1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě poskytovatel nenese zodpovědnost za škody, které zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.

7.2. Poruchy je zákazník oprávněn oznámit na telefonním čísle nebo e-mailu technické podpory uvedeném na internetových stránkách poskytovatele.

7.3. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

7.4. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.

7.5. Poskytovatel má právo na plánované přerušení poskytovaných služeb za účelem provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu ročního průměru 60 minut měsíčně.

7.6. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.

7.7. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).

7.8. Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností webů.

8. Zánik smluvního vztahu

8.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou.

8.2. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

8.3. Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď ze strany zákazníka musí obsahovat aktuální přihlašovací údaje, tj. jméno a heslo do administračního systému a musí být zákazníkem poskytovateli doručena e-mailem. Poskytovatel zákazníkovi potvrdí příjem výpovědi do 3 pracovních dnů zpět na e-mail, z kterého byla výpověď zaslána. Neobdrží-li zákazník potvrzení výpovědi, je povinen poskytovatele informovat na kontaktním tel. čísle poskytovatele.

8.4. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.

8.5. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má zákazník nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období (nevztahuje se na poplatky za doménu). Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 4 těchto obchodních podmínek.

8.6. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.

8.7. Smluvní vztah neplatícího zákazníka s poskytovatelem zaniká v případě, že se neplatící zákazník nepřihlásí 6 měsíců do PROWEB administračního systému. Při zániku smluvního vztahu jsou vymazána veškerá data příslušného webu zákazníka.

8.8. V některých případech může být web neplatícího zákazníka smazán. O této skutečnosti bude zákazník poskytovatelem informován e-mailem s 14denním předstihem. Informační povinnost poskytovatele se nevztahuje na případy, kdy se jedná o porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 4 těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana důvěrných informací, shromažďování, evidence a užití informací a dat vyplývajících z tohoto smluvního vztahu

9.1. Poskytovatel a zákazník považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 3 let po ukončení smlouvy. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
- informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva;
- podmínky pro poskytování služby;
- poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem obchodního tajemství, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi zákazníkem a poskytovatelem;
- informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, nebo auditory pro zákonem stanovené účely.

9.2. Poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.

9.3. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

9.4. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv týkajících se objednaných služeb a prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

9.5. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. na adresu jeho elektronické pošty. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy prostřednictvím e-mailové adresy podpora@c4.cz.

9.6. V případě, kdy je zákazník fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).

10. Smlouva o zpracování osobních údajů

10.1. V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu zákazníka) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených zákazníkem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že zákazník v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje zákazník jako správce osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

10.2. Zákazník však nesmí v rámci služby ukládat osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení.

10.3. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu účinnosti smluvních vztahů ohledně poskytování webhostingu.

10.4. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k zákazníkovi (dále jen „klienti“) a zaměstnanci zákazníka. Poskytovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů klientů či zaměstnanců zákazníka, které zákazník uloží v rámci služby.

10.5. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění smluvního vztahu. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu.

10.6. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů zákazníka, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje. Pokyny zákazníka mohou být obsaženy také ve smlouvě mezi zákazníkem a poskytovatelem. Po ukončení účinnosti smluvních vztahů se zákazníkem je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem zákazníka), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.

10.7. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se vždy odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smluvních vztahů za účelem zabezpečení osobních údajů.

10.8. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení zákazníka. Zákazník tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smluvních vztahů, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele. Poskytovatel informuje zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak zákazníkovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem zákazníka provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smluvních vztazích se zákazníkem, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.

10.9. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady zákazníka. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na zákazníka. Poskytovatel bude zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

10.10. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.

10.11. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne zákazníkovi na náklady zákazníka veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o zpracování osobních údajů, a umožní na náklady zákazníka audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování zákazníka, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne zákazníkovi takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti zákazníka podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.

10.12. V případě vzniku újmy na straně zákazníka v souvislosti s odpovědností poskytovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem omezení náhrady této případné újmy vzniklé zákazníkovi (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou zákazníkem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti, že úhrnná předvídatelná újma (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla zákazníkovi v důsledku porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů poskytovatelem vzniknout, může činit maximálně částku skutečně uhrazenou zákazníkem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Zákazník není oprávněn bez předchozího souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi z těchto smluvních podmínek na třetí osobu.

11.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek. Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách poskytovatele, e-mailem, oznámením na daňovém dokladu apod.

Otázky? Jsme tu, abychom vám pomohli.

222 292 555 pondělí–pátek 9.00–17.00
Provozovatel
ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.
Wilsonova 579
274 01 Slaný

Telefon: +420 222 292 555
E-mail: podpora@proweb.cz
Web: https://www.proweb.cz


Fakturační údaje
ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.
Wilsonova 579, 274 01 Slaný

IČO: 272 45 357
DIČ: CZ27245357
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107276
Číslo účtu: 444555410/2010 Fio banka, a.s.

Platby ze zahraničí
IBAN: CZ2420100000000444555410
Název příjemce: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.
Adresa příjemce: Wilsonova 579, Slaný, 274 01, CZ
Název banky: Fio banka, a.s., Prague, Czech republic
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Poplatky u zahraničních plateb jsou k tíži plátce, plaťte v režimu OUR.

Podporované platební karty
Kontaktní formulář